0) { ?>

Warning!

$v) { echo $v . '
'; } ?>
0) { ?>

Notices

$v) { echo $v . '
'; } ?>